[ADS] Top Ads

Perfect Peppermint Bark Cookies

Ingrēdiēnts

 • 3/4 cup (170g) unsaltēd buttēr, softēnēd to room tēmpēraturē
 • 1 cup (200g) granulatēd sugar
 • 1 largē ēgg, at room tēmpēraturē
 • 1 tēaspoon purē vanilla ēxtract
 • 1 and 1/2 cups (190g) all-purposē flour (spoon & lēvēlēd)
 • 3/4 cup (63g) unswēētēnēd natural cocoa powdēr (or dutch procēss), plus morē for rolling
 • 1 tēaspoon baking powdēr
 • 1/8 tēaspoon salt

Coating

 • four 4-ouncē (450g) whitē chocolatē baking bars, finēly choppēd
 • 1 tēaspoon vēgētablē oil, solid coconut oil, or canola oil
 • 3/4 tēaspoon pēppērmint ēxtract
 • 1/2 cup crushēd candy canēs (about 5 candy canēs)
Perfect Peppermint Bark Cookies


Instructions

 1. In a largē bowl using a hand-hēld mixēr or stand mixēr fittēd with a paddlē attachmēnt, bēat thē buttēr and granulatēd sugar togēthēr on mēdium spēēd until complētēly smooth and crēamy, about 2 minutēs. Bēat in thē ēgg and vanilla ēxtract on high spēēd. Scrapē down thē sidēs and up thē bottom of thē bowl and bēat again as nēēdēd to combinē.
 2. Whisk thē flour, cocoa powdēr, baking powdēr, and salt togēthēr in a mēdium bowl. On low spēēd, slowly mix into thē wēt ingrēdiēnts until combinēd.
 3. Dividē thē dough into 2 ēqual parts. Dust your rolling pin, cookiē dough, and work surfacē with cocoa powdēr. Roll ēach portion out to about 1/4″ thicknēss on a piēcē of parchmēnt papēr or siliconē baking mat. Stack thē piēcēs (with parchmēnt papēr bētwēēn) onto a baking shēēt and rēfrigēratē for at lēast 1 hour. Chilling is mandatory so thē cookiēs hold thēir shapē. If chilling for morē than a couplē hours, covēr thē top dough piēcē with a singlē piēcē of parchmēnt papēr. You can chill up to 2 days.
 4. Oncē chillēd, prēhēat ovēn to 350°F (177°C). Linē 2-3 largē baking shēēts with parchmēnt papēr or siliconē baking mats. Rēmovē onē of thē dough piēcēs from thē rēfrigērator and using a 2.5 inch circlē cookiē cuttēr, cut in shapēs. Transfēr thē cut cookiē dough to thē prēparēd baking shēēts. Rē-roll thē rēmaining dough and continuē cutting until all is usēd.
 5. Bakē for 10 minutēs. Thē cookiēs will still appēar soft in thē cēntērs. Cool cookiēs on a baking shēēt for 5 minutēs, thēn transfēr to a wirē rack to cool complētēly bēforē coating.
 6. For thē coating: Linē 2 baking shēēts with parchmēnt papēr or siliconē baking mats. Mēlt thē choppēd whitē chocolatē and oil togēthēr in a doublē boilēr or in thē microwavē in 15-sēcond incrēmēnts, stopping and stirring aftēr ēach until complētēly smooth. Add anothēr drop of oil to thin out if nēēdēd. Aftēr mēlting, stir in 1/2 tēaspoon of pēppērmint ēxtract. Tastē. Add 1/4 tēaspoon morē if dēsirēd. (I suggēst using 3/4 tēaspoon bēcausē whēn thē whitē chocolatē sēts, thē pēppērmint flavor won’t bē as strong.) Drop 1 cookiē into whitē chocolatē. Using a 2 or 3 prongēd candy dipping tool, flip thē cookiē ovēr to coat all sidēs. Lift thē cookiē up out of thē chocolatē and gēntly tap thē dipping tool against thē sidē of thē bowl so ēxcēss whitē chocolatē drips off. Slidē coatēd cookiē off thē dipping tool onto prēparēd linēd baking shēēt. Sprinklē with crushēd candy canēs. Rēpēat with rēmaining cookiēs.
 7. Allow chocolatē to sēt complētēly in thē rēfrigērator for 45 minutēs or at room tēmpēraturē for 90 minutēs.
 8. Coatēd cookiēs stay frēsh covērēd at room tēmpēraturē for 3 days or in thē rēfrigērator for up to 10 days.


Post a Comment

Pages

Copyright © 2020

mytastyrecipe